автопогрузчик стоимость 900рч http://volgograd.vgg.slando.ru/obyavlenie/uslugi-avtopogruzchika-ID83Oqr.html